Ogłoszenia Krosno

| Ogłoszeń w serwisie: 0
Wszystkich wizyt: 49252
OGŁOSZNIE DNIA
Poszukujemy Lektorów Języka Angielskiego do pracy z domu (przez Skype). Minimum licencjat oraz rozpoczęte studia magisterskie. Mile widziane doświadczenie (studia, praca) z krajów anglojęzycznych oraz dodatkowe wykształcenie branżowe. Od 10 do 30 godzin tygodniowo.

Wymagania konieczne:
- kreatywność
- pasja do uczenia innych
- poczucie humoru

Wymagania formalne:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć
- przygotowanie dydaktyczne
- własny samochód

Oferujemy:
- elastyczne godziny pracy
- atrakcyjne wynagrodzenie
- miłą i kreatywną atmosferę
- pakiet szkoleń podnoszących kwalifikacje i jakość pracy

Prosimy o przesłanie CV na adres E-mail: praca@active-learning.pl
dodano: 2015-12-19 08:59:55
więcej
Regulamin

ogłoszenia Krosno, nieruchomości Krosno

GŁOSZENIOWIEC – REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

REGULAMINI.    Definicje

 

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

 1. Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki korzystania i zamieszczania ogłoszeń w Serwisie, prawa i obowiązki Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Serwisu z tytułu świadczenia usług, nieruchomości Krosno

 2. Serwis - należy przez to rozumieć Ogłoszeniowiec – Podkarpacki Serwis Ogłoszeniowy.

 3. Konto - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Serwisu wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji ogłoszeń, dodawanie ich i usuwanie, możliwość modyfikacji i ustawień Konta,

 4. Administrator - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Serwis, odpowiedzialne za prowadzenie serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników. ogłoszenia drobne Krosno

 5. Cookies (ciasteczka) - Cookies to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Pliki te nie są szkodliwe ani dla Ciebie, ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie obsługi cookies w przeglądarkach. Niektóre funkcjonalności Serwisu wymagają obsługi ciasteczek.

 6. Użytkownik - Przez Użytkownika rozumie się internautę korzystającego z Serwisu. ogłoszenia drobne KrosnoII. Wprowadzenie

 

 1. Serwis „Ogłoszeniowiec” jest internetową platformą komunikacyjną przeznaczoną do czasowego zamieszczania ogłoszeń (dalej: „Serwis”). nieruchomości Krosno

 2. Użytkownik, który zamieszcza ogłoszenia oraz swoje dane osobowe w Serwisie, zgadza się na gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez Serwis zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.ogłoszenia Krosno

 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonalności Serwisu w wymiarze do 5 godzin tygodniowo. Użytkownikom Serwisu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. ogłoszenia Krosno, nieruchomości Krosno

 

§ 1.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania na jakich Użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Serwisu „Ogłoszeniowiec”.

 2. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie zmieniany jednostronnie przez Właściciela Serwisu.

 3. Użytkowników Serwisu zawsze obowiązuje aktualna wersja Regulaminu dostępna pod adresem www.ogloszeniowiec.info

 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Nieznajomość aktualnej wersji regulaminu nie jest usprawiedliwieniem w razie złamania jego przepisów.

 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego bądź trwałego wstrzymania działania Serwisu bez podania przyczyny, bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników.

 7. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy bądź szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem korzystania z Serwisu, szczególnie informacji w nim zawartych. nieruchomości Krosno

 8. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji (roszczeń odszkodowawczych) wynikłych z korzystania z Serwisu i informacji w nim zawartych. ogłoszenia Krosno

 9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawarte pomiędzy podmiotami korzystającymi z Serwisu.

ogloszenia Krosno

III. Zasady korzystania z serwisu

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i wszelka odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu i jego zasobów spoczywa na użytkownikach Serwisu.

 2. Prezentowane na stronach Serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.

 3. Serwis nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach.

 4. Serwis ogłoszenia Krosno nie bierze udziału w transakcjach między użytkownikami Serwisu. W przypadku wywiązania się sporu między Użytkownikami, Serwis zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w nim. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów. nieruchomości Krosno

 5. Użytkownik Serwisu zamieszczając jakiekolwiek informacje (ogłoszenia, usługi, miejsca) w Serwisie ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i prawną wynikającą lub związaną z treścią i materiałami użytymi przy zamieszczaniu tej informacji w Serwisie.Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Użytkowników informacji oraz użytych materiałów. ogłoszenia  drobne

 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanej przez Użytkownika informacji (ogłoszenia, usługi, miejsca) bez podania przyczyny oraz bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika.

 7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do redagowania dodanej przez Użytkownika informacji (ogłoszenia, usługi, miejsca). ogłoszenia Krosno

 8. Treść zamieszczanych przez Użytkownika informacji nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.

 9. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

 10. Administrator Serwisu może uniemożliwić Użytkownikowi pełne korzystanie z Serwisu (tj. uniemożliwić zalogowanie, dodawanie ogłoszeń lub odpowiadanie na ogłoszenia), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

ogłoszenia Krosno 

§ 3

 

 1. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży: narkotyków, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych, organów ludzkich, towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju albo innego przestępstwa, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, towarów, które nie istnieją. ogłoszenia Krosno

 2. Zabrania się zamieszczania treści lub materiałów łamiących przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności mogących zawierać:
  2.1. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające zasady dobrego wychowania lub etykiety, propagujące przemoc lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami;
  2.2. Treści naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;
  2.3. Treści mogące wprowadzić lub wprowadzające w błąd;
  2.4. Treści dotyczące świadczenia usług ogólnie uznanych za naganne, jak: prostytucja, piramidy finansowe, lichwa, czy inne formy godzące w ogólnie przyjęte normy obyczajowe i prawne;
  2.5. Treści dotyczące organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym podobnym systemie;
  2.6. Treści zawierające informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych lub innych podobnych grach losowych; nieruchomości Krosno
  2.7. Treści dotyczące sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich i innych, jak również pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów;
  2.8. Treści oferujące lub informujące o pracy wykonywanej w domu polegającej na rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  2.9. Wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom Serwisu;
  2.10. Reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Serwisu „Ogłoszeniowiec”.

 3. Ogłoszenie zawierające manipulację słowami kluczowymi lub przypisane do niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie niniejszego regulaminu i skutkować będzie podjęciem stosownych działań, włącznie z usunięciem oferty.

 4. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest także w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.

 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, która odbyła się za pośrednictwem Serwisu.

 6. Serwis zastrzega sobie prawo usuwania takich samych ogłoszeń jednego użytkownika, zamieszczonych w jednym czasookresie.

 

IV. Polityka prywatności

 

 1. Użytkownik wyraża zgodę na publikację na stronach Serwisu wszelkich danych, które zdecydował się podać podczas korzystania z Serwisu. nieruchomości  Krosno

 2. Serwis nie zbiera informacji o Użytkownikach innych niż te, które sami zdecydują się opublikować na stronach Serwisu.

 3. Serwis używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych na komputerze użytkownika, m.in. w celu utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę cookies, co jednak spowoduje niepoprawne działanie niektórych modułów Serwisu.

 4. Serwis nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez Właścicieli Serwisów, do których Użytkownik może trafić poprzez linki umieszczone na stronach Serwisu.

 5. Niniejsza polityka ochrony prywatności może ulec zmianie. Nowa polityka ochrony prywatności Serwisu obowiązuje od momentu jej opublikowania.ogłoszenia Krosno
V. Wyłączenie odpowiedzialności

 

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, firm oraz osób, których dane kontaktowe są ogólnie dostępne na stronach Serwisu. Autorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Użytkowników w ogłoszeniach oraz w odpowiedziach na nie. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię autorów Serwisu.

 

 

VI. Gromadzenie danych osobowych

 

 1. Podczas rejestracji w Serwisie wymagamy podania adresu email. Nie udostępniamy danych osobom trzecim. Podanie innych danych osobowych jest nieobowiązkowe.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych itp. wysyłanych przez właściciela Serwisu lub jego upoważnionego kontrahenta na podany podczas korzystania z Serwisu adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną